D'schermhärra

D'Hirsebreifàhrt woord vùnSchteffter ùn chpander ùnterstetzt. Ohna werd d'fàhrt net meglik. Newe vil klaini summa de uff unser Konto CH32 0900 0000 8001 2647 7 izahlt waare ver d'reis vun junge sportler ze erlauwe wälla m'r uns ganz speziell bedànka bim

Limmat-Club Zürich: "Dem Elemente zum Trutz dem Menschen zum Schutz"

M'r danka àss gald sammle d'älscht àrt esch e projakt witter ze brenge. M'r brucha au lit wie met gald unseri idea unterstütza àss m'r alles umsetza un dzeschtànd brenga kenna.