Schport

Wasserfàhre

Wasserfàhre esch a tràditzionelli schportàrt ùn fiart uff's schefferhandwarik zerek. Üss dem grund esch d'ruedertechnik in unterschiedliche orte namlig. Zuem bischpeel k woord in Venedig  d'namlig teknik benutz. Hit esch de sportàrt verbreit ùn woord in mehrera ortschàfta in de Schwytz angewand. Em land gebts em johr 6 bis 10 natzionali wettkampf ùn d'schwytzer maischterschaft. S'wasserfàhre esch àu metgleed bi Swiss Olympic.

Schiassa

Schportschiassa odder àu Schiasschportesch enternàzional de schportlich umgàng met schiasswàffe odder schportbooga (àrmbruscht, booga). Schportliches schiassa bedit schiassa nòch bschtemte regla. D'wàff woord ass schportgrät benùtz.

Schiasschport woord àu präzizionsschport genannt.

D' «Schezegsellschàft vùn d'r schtàdt Zürich» brengt d'meilichkeit jedem intereserte unàbhangik vùm àlder d'kunscht vùm schiasschport ze leere ùn zu pflaije. Ùnser ziel esch d'fraid àn ùnserem schport ze vemeddle ùn zaije dass schportschiassa met weldem rumschiassa nex ze dùn het. Wi bi àndera schportàrte àu gelengt m'r zuem erfolg nùmme met langem träning. Dò defer het d'«Schezegsellschàft vùn de stàdt Zürich» guet üssgebeldeni träner, wi genàu wesse wi ùn uff welli àrt sih eich d'kùnscht zuem erfolg vemeddle. Sih kenne an wättkàmpf tailnamme odder àu nùmme träne. D'«Schezegsellschàft vùn de stàdt Zürich» het in de lätschde johre àn de schwytzer meichterschàft gròsser erfolg ket. Em einzelwättkampf ùn als gesàmdi mànschàft.

Nevem schportliche àschpakt steht nàdirlik àu d'fendschaft em ferdergrund. Ùnser freedliges schtàndrestaurant met blegg uff de Zürisee ùn d'alve làdt in zuem geniessa vùn em gànz speziellen panorama.

Hàn si entrassa? M'r fraije ùns sih uff e me ilaitend's träning ze begresse. Kùmme si eifàch vebi!

Boogaschiassa

S'boogaschiassa esch à schiesschport met pfihl ùn booga.

S'boogaschiassa esch àfànglig aini vùn de älschte jàgtàrt ùn het àu làng als farnwàff em kreij e gànz weschdigi rolle gschpelt.

Hit esch s'schiassa ùff schtàndàrd zihlschieva met Recurvebooga, àn denna zihlvorreschtùnge ùn schtàbilisàtora engbäuje sen, de àm witschde verbraite boogaschportàrt. De booga, àu olempischer booga g'nànnt, esch à teknologisch hoch äntwegeldes schportgerat. Demet kàn gànz genàu uff grosser äntfarnung s'zihl getroffe waare. S'boogaschiassa esch à präzizionsschportàrt. Sit 1972 g'heert s'boogaschiassa zue de olempische schportàrte. Zevor esch's schòn en de johre 1900, 1904, 1908 ùn 1920 uff'm programm vùn de olempische schpeel g'schtànde.

Schefferschtarre

S'schefferschtarre esch à àrt ritterschpeel uff'm wàsser. Bim starre fàhre 2 scheff (weidlinge) làngs àn e nànder vebii. De 2 schtarrer versüacha sesch mit de lànze vùm podascht ze stòsse (filmüssschnett).

Àls de Jos Murer 1576 de schtàdtplän vùn Zürich zaichnete, hett'r 2 Weidlinge met schefferschtarrer in d'Limmat g'setzt. D'lànz zùem stòss berait setze de 2 schtarrer uff'm färderdäck. Genàu uffgepàsst het de Murer net! En dekàmpfbeweiung däde d'schtarrer namlig ins scheff zereck fàlle ùn net ins wàsser!

Schefferschtarrer het's em mettelàlter fàst uff jedem flùss ùn in jeder seeschtàdt en europa gàn: zuem bischpelel uff'm Rhi, uff'm Neckar, uff'm Main uff de Elbe ùn de Donau.

En Frànkrich uff de Seine ùn de Rhône, en London uff de Themse, en Venedig uff de Canale Grande. Àwer àu en Holland, Belgje ùn Dänemark esch's àu bekànnt!

Ùn en de Schwytz? D'leferunge vùn lànze uff Ganf, Ouchy, Vevey, Esavayer le Lac ùn Zürich sen bewiis defer.