D'erscht Hirsebreifàhrt

D'verfolgùng vùn de Hugenotte en Frankrisch esch emmer schtärker worre. Sò hàn sesch Schtrosburijer ùn d'Aidgnossa zàmmeg'schlosse ùn à àbordnùng àn de Franz I verfàsst. Sih soll sesch met de rachte vùn de glàuiwagenossa befàsse (24. Februar 1537).

1455

E freiji bànd üss mereri ortschàfte wi Zürich, hàn gfàngeni schtrosburjier hàndelslitt vùm gràf Allwig von Sulz befreijt.

1456 – D' erscht Hirsebreifàhrt

D'r tàt esch wool d'r ànlàss g'sen, dàss zürscher e johr später àn em a freijschiasskàmp en Schtrossburi teilgnùmme hàn. Zuem erschte mòl hàn jungi scheffslit vesuecht en einem daa vùn Zürich uff Schtrossburi ze fàhre.

Heinrich Bullinger, de Nohfolger vùm Zwinglis het e berescht gschrewe ewer d'erscht hirsebreifàhrt.

1476

wànzig Johr später het d'r härzog Karl der Kühne de Aidgnossa ùn Schtrosburjier warend de burgunder kreij d'meiglichkeit gà de treij frendschaft wittersch ze üwe in dem beidi sesch met wàffe underschtetzt ùn k'hùlfe hàn. D'bereemt schwyzer kronik vùm Diebold Schilling het Schtrosburi ùn sini helfsschaar e gànz ehravoller plàtz gà.

1499

Geije s'and vùm johrhùndert esch s'verhàltnis dùrisch de schwowekreij g'schtert worre. Bàsel ùn Mehlhüsa sen de Aidgnossaschaft dreij geblewe em geijesàtz zue Schtrossburi wii zàme mit em schwowebùnd gekampft het. Em zürcher Heinrich Rahn esch's g'lunge s'schtrosburjier schtàdtpaner ze erowere . De Kaiser Maximilian het d'unàbhangigkeit vùn de Aidgnossaschàft ànerkannt. Em fredesàbkùmme esch Schtrosburi met engbegreffe.

1504

Em ufftra vùn de zürcher regeerung het s'erschte internazionäle àrmbrùschtschiassa ùn bekseschiassa met 451 metwerkenda stàttg'fùnde. À mànnschàft üss Schtrosburi het àu met g'màcht.

1537

D'verfolgùng vùn de Hugenotte en Frankrisch esch emmer schtärker worre. Sò hàn sesch Schtrosburijer ùn d'Aidgnossa zàmmeg'schlosse ùn à àbordnùng àn de Franz I verfàsst. Sih soll sesch met de rachte vùn de glàuiwagenossa befàsse (24. Februar 1537).

1576 – D'zwait Hirsebreifàhrt noch 120 Johr

D'bekànnt episod vùn de zwait zürcher Hirsebreifàhrt het's noch 120 Johr wederrum bschtatigt: Schtrosburi esch net ze wit vùn d'r Aidgnossaschàft entfarnt. En de not kàn m'r uff d'helf vùm nochber uff de Limmat zähle. Schtrosburi het d' "Zürcher Argonauten" miet bsòndere gschank a g'fàlla g'màcht: sih hàn de breitopf ùn d'rüader wò ehra name drin g'schnetzt sen de schtàdt als àndanka gàn. S'fäscht gelt als s'maischt gsungenen fäscht em mettelàlter en de Aidgnossaschàft.