Gschecht vo dr Hirsebreifàhrt

1253-1254

Sit em 13. Johrhùndert gebt's dokümanter wi s'àbkumma zwesche baidni kaiserschtàtte bschtatige.

Zürich ùn Schtrosburi . ùm Schutz ze fende, wàs s'kaiserrich net laischte kàn, hàn sesch Bàsel ùn Zürich schòn 1253 em rhinische schtàdtbùnd angschlosse. Politischi, militärischi ùn wertschàftlichi bezihùnge benda vòr àllem d'àlde aidgnossaschàft met de schtàtte vùm nedderrhi.

Vùn dere zit àn hàn d'aisgnossaschàft ùn s'elsàss sesch veschprorre gemainsàm vorzegehn ùn sesch gejesittig ze ùnderstetza.

1329

Widderi bendàrte sen 1329 ze schtànd kòmme.

1439

Warend'm Zürich kreij het Schtrosburi òft de vemettler zwesche Schwyz ùn Zürich gschpelt.